Bộ Công thương phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020"


2012-07-09 - Với mục tiêu đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vừa qua, Bộ Công thương đã phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020".

Đề án dựa trên cơ sở: “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 24/4/2006; Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020; Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2011-2015.

Ngày 3 tháng 5 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2254/QĐ-BCT, về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020”.  Với mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện, mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu, trong giai đoạn 2011 - 2015 tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 24,1%/ năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm là 466kWh/người/năm và  sẽ đạt 900kWh/người/năm vào năm 2020.

      Đề án giai đoạn 2011 - 2015, dự kiến lưới điện 220 kV sẽ được xây dựng mới 47 km bao gồm: đường dây 220kV mạch kép Bản Chát-Huội Quảng với chiều dài 27km và đường dây mạch kép Bản Chát- Than Uyên với chiều dài 20 km. Giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng mới trạm biến áp Lai Châu với quy mô công suất 2x250MVA, nâng quy mô công suất trạm 220kV Than Uyên lên 2x125MVA.

Đối với lưới điện 110kV, thực hiện xây dựng mới 5 trạm biến áp, tổng công suất 170,5 MVA bao gồm trạm Mường Tè, Nậm Sì Lường, Nậm Xe, Nậm Mở và Nậm Thi.  Cải tạo và mở rộng quy mô công suất cho trạm biến áp Mường Kim nâng công suất tăng lên 2x25MVA; xây dựng mới 8 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 141km. Dự kiến tổng số vốn đầu tư cho xây dựng phục vụ đấu nối thuỷ điện đến năm 2015 là 1.533,3 tỉ đồng trong đó tổng số vốn đầu tư cho xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 110kV trở xuống ước tính 1.120,4 tỉ đồng. Giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng mới 4 trạm biến áp với tổng công suất 265MVA, cải tạo mở rộng và nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp Phong Thổ, Sì Lường với tổng công suất tăng lên 58MVA; xây dựng mới 4 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 47 km.

Quy hoạch phát triển điện lực Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các ban ngành quản lý quy hoạch điện trên địa bàn, đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

Chi tiết Quyết định 2254 xem tại đây.

Nguồn:Phòng Quản lý Điện năng (SCT)