UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020


2012-03-30 - Ngày 27⁄3⁄2012, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 305⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Lai Châu đến năm 2020, với một số nội dung chủ yếu sau:

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đưa giá trị tăng thêm của ngành thương mại trong GDP toàn tỉnh đạt 4,5% vào năm 2015 và 8% vào năm 2020; giá trị tăng thêm của ngành thương mại - giá so sánh vào năm 2015 và 2020 lần lượt là 79,573 tỷ đồng và 202,163 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 22,5% giai đoạn 2011-2015 và 20,5% giai đoạn 2016-2020; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến năm 2015 và 2020 lần lượt là 3.700 tỷ đồng và 9.800 tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011- 2015 là 20,9%, và giai đoạn 2016-2020 là 21,5%; kim ngạch xuất khẩu địa phương đến năm 2015 đạt 10 triệu USD, năm 2020 đạt khoảng 17 triệu USD, tốc độ tăng tương ứng 2 giai đoạn là 17%/năm và 11,2%/năm. Kim ngạch nhập khẩu năm 2015 đạt 10 triệu USD và năm 2020 đạt khoảng 15-17 triệu USD.

Định hướng phát triển ngành thương mại gồm: Định hướng phát triển xuất - nhập khẩu; phát triển các hệ thống thị trường nội địa; phát triển các thành phần kinh tế hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh; phát triển dịch vụ phụ trợ của ngành thương mại.

 Định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng thương mại gồm: Định hướng quy hoạch mạng lưới bán lẻ; quy hoạch mạng lưới bán buôn; quy hoạch trung tâm dịch vụ phụ trợ.

Quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2020 gồm: Mạng lưới chợ; mạng lưới trung tâm thương mại và trung tâm mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm; trung tâm Hội chợ - triển lãm thương mại; mạng lưới siêu thị và cửa hàng; các kho thương mại, trung tâm Logistics.

Các giải pháp chủ yếu gồm: Giải pháp về vốn đầu tư; giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại; giải pháp về phát triển khoa học - công nghệ; giải pháp về đẩy mạnh hợp tác quốc tế, khu vực và địa phương; giải pháp tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về thương mại; giải pháp bảo vệ môi trường của ngành thương mại.

Các chính sách thực hiện quy hoạch gồm: Xây dựng danh mục kết cấu hạ tầng thương mại trong tỉnh được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư; chính sách đất đai; chính sách tài chính, tín dụng; chính sách thuế; chính sách về hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển xuất khẩu; chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển các loại hình tổ chức thương mại truyền thống và hiện đại.

Chi tiết Quyết định số 305⁄QĐ-UBND xem tại đây.

Nguồn:Đặng Thủy (Kế hoạch - Tài chính)