Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)


2012-12-13 - Ngày 12⁄12⁄2012, Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Công thương, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Chi cục QLTT. Đồng chí Đỗ Văn Tính - Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường chủ trì Hội nghị.

         Hội nghị đã được nghe Thông báo kết luận kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở.

         Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm tập thể cấp ủy Chi bộ và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ với tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, dân chủ, phát huy tinh thần phê và tự phê bình trong việc đánh giá những ưu, khuyết điểm, nhất là những khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đồng chí; đồng thời phân tích rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế của tập thể cấp ủy Chi bộ và cá nhân từng đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.

         Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, tập trung vào ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết đã nêu: Một là, về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Hai là, về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ba là, về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

        Hội nghị cũng xác định những việc trước mắt cần làm ngay sau kiểm điểm là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên công chức, đưa công tác tự phê bình và phê bình thành việc làm thường xuyên trong đánh giá cán bộ, Đảng viên, công chức hàng năm của Chi bộ; cần bổ sung công tác quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức trong nội bộ Chi cục QLTT.                       

Nguồn:Phạm Khương (Chi cục QLTT)