Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại năm 2015


2015-04-15 - Ngày 30⁄3⁄2015, Sở Công thương tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 161⁄KH-SCT về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại năm 2015.

       Mục đích của Kế hoạch là tăng cường công tác Quản lý thị trường, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; cơ bản làm giảm các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh năm 2015....

      Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng công thương các huyện, phòng Kinh tế thành phố và công chức thuộc ngành công thương phải quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về ATTP cá các hành vi gian lận thương mại.

      Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu