Công nghiệp Lai Châu - Sau 10 năm chia tách, thành lập tỉnh


2015-03-24 - Lai Châu sau 10 năm chia tách, kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển không ngừng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế cũng từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong tổng GRDP của tỉnh có xu hướng tăng và tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm dần; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 3,5 triệu đồng năm 2005 lên 16,27 triệu đồng năm 2014.

       Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, ngành công nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển tích cực góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ, giải quyết việc làm, thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển và hội nhập với nền kinh tế của vùng và cả nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình hành động nhằm thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh trong giai đoạn 2004-2014 và đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện ở một số chỉ tiêu sau: Tốc độ phát triển bình quân hàng năm đạt 22,9%; số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp tăng từ 1.110 cơ sở năm 2004 lên 2.069 cơ sở năm 2014; số lượng và chất lượng lao động dần được nâng cao, năm 2004 có 850 lao động tham gia hoạt động sản xuất công nghiệp, đến năm 2014 tăng lên 5.575 lao động; thu hút được trên 90 dự án đầu tư vào các lĩnh vực thủy điện, khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản với tổng số vốn đăng ký trên 85.000 tỉ đồng (tính cả thủy điện Lai Châu, Huội Quảng và Bản Chát); một số ngành nghề truyền thống được khôi phục như: Dệt thổ cẩm, sản xuất rượu...; sản phẩm sản xuất ra đã đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn.

      Tuy nhiên, theo Báo cáo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020, công nghiệp của địa phương vẫn còn nhiều bất cập, như quy mô sản xuất còn nhỏ bé, chất lượng và hiệu quả đầu tư còn thấp; giá trị sản xuất tạo ra hàng năm chưa cao; tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GRDP của địa phương còn hạn chế; chưa thu hút được các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch; chất lượng lao động thấp chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ và năng lực tiếp nhận, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp còn yếu; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn chưa phát triển; hệ thống lưới điện truyền tải và một số dự án thủy điện triển khai đầu tư xây dựng chậm so với quy hoạch...

       Để thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển trong thời gian tới, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 nhằm làm rõ tiềm năng, nguồn lực và các đặc thù của tỉnh Lai Châu để xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từng giai đoạn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Về mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt trên 6.000 tỷ đồng, tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2016-2020 trên 17%. Về định hướng phát triển: Tăng cường khai thác lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên để tập trung phtát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như thủy điện, chế biến nông, lâm sản, khai thác khoáng sản; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, sớm đưa một số công trình thủy điện vào vận hành để bổ sung nguồn điện cho lưới điện Quốc gia; Tăng cường hợp tác với các địa phương khác, thực hiện phân công trong việc phát triển công nghiệp giữa Lai Châu với các tỉnh vung Trung du miền núi Bắc Bộ để sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh;...

      Chặng đường 10 năm qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2004-2014, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh là cơ sở để ngành công nghiệp phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Nguồn:Trọng Thức (Trưởng phòng KH-TC)