Ba chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2017


2015-03-24 - Thực hiện Kế hoạch số 315-KH⁄ĐU ngày 17⁄10⁄2014 của Đảng ủy Sở Công thương về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017. Từ ngày 10⁄3 đến 12⁄3⁄2015, ba Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đại hội đã bầu tổng số ủy viên Ban Chấp hành của 03 Chi bộ là 13 đồng chí; số tái cử là 09 đồng chí chiếm 69%; ủy viên BCH nữ là 03 đồng chí chiếm 23%; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ này có sự đổi mới về chất lượng, độ tuổi, trình độ, cơ cấu hợp lý đảm bảo đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Sở Công thương dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2015.

Nguồn:Trần Thu