Thông tư quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.


2015-02-13 - Ngày 22⁄12⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 58⁄2014⁄TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

          Thông tư bao gồm 05 chương và 13 Điều quy định về thủ tục quy trình cấp Giấy chứng nhận; hiệu lực, thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trách nhiệm của các bên liên quan.

         Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2015 và thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương .

         Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp