Quyết định bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2014-12-31 - Ngày 31⁄12⁄2014, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1807⁄QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020.

          Phê duyệt bổ sung 08 điểm mỏ khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2 gồm: 03 điểm quặng chì - kẽm, 01 điểm quặng đồng, 04 điểm vàng gốc. Về phân kỳ quy hoạch: Quy hoạch thăm dò thời gian thực hiện từ năm 2014 - 2015; Quy hoạch khai thác, chế biến thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2014 và bổ sung điểm 2 mục D nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 66/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND tỉnh Lai Châu.

        Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Phòng Quản lý Công nghiệp