Kết quả sản xuất công nghiệp năm 2014


2014-12-26 - Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 (theo giá 2010) ước đạt 1.022,8 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2013.

       Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước đạt 618,5 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2013; Kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 401,1 tỷ đồng, đạt 86,8% kế hoạch năm, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2013; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ước đạt 3,2 tỷ đồng, đạt 149,6% kế hoạch năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013.

       Phân theo ngành Công nghiệp: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 64,6 tỷ đồng, đạt 122,1% kế hoạch năm, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp chế biến ước đạt 352,7 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 586,7 tỷ đồng, đạt 73,8% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013; Công nghiệp cung cấp nước, thu gom rác thải ước đạt 18,8 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2013.

      Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước đạt như: Chè các loại 3.830 tấn, đạt 100% kế hoạch năm; đá đen 305 nghìn viên, đạt 100% kế hoạch năm; đá xây dựng 555.138 m3, đạt 100% kế hoạch năm; điện phát ra 797 triệu kwh, đạt 100% kế hoạch năm; gạch xây dựng 74,775 triệu viên, đạt 100% kế hoạch năm; nước máy sản xuất 3,75 triệu m3, đạt 100% kế hoạch năm; xi măng 5.000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm.

Nguồn:Nguyễn Luyến (P.QLCN)