Thông tư quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc gia


2014-12-24 - Ngày 28⁄11⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44⁄2014⁄TT-BCT quy định các nội dung về quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc gia.

Thông tư gồm 05 Chương, 63 Điều quy định: Trình tự thực hiện thao tác; Quy định các thao tác cơ bản; Thao tác các thiết bị khác và thao tác các công trình điện mới; Đánh số thiết bị trong hệ thống điện quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2015và thay thế cho Quyết định số 16/2007/QĐ-BCN ngày 28/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình thao tác hệ thống điện Quốc gia .

Chi tiết Thông tư xem tại đây

Nguồn:Phòng QLĐN