Thông báo về việc tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm


2014-11-13 - Căn cứ Quyết định số 6410⁄QĐ-BCT ngày 21⁄7⁄2014 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Quyết định số 6409⁄QĐ-BCT ngày 21⁄7⁄2014 của Bộ Công thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Kế hoạch 562/KH-SCT ngày 09/9/2014 của Sở Công thương về việc tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm,

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tiến hành tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm như sau:

1. Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành Công Thương đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm hợp lệ tại Sở Công Thương.

2. Nội dung kiểm tra: Đề kiểm tra gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong đó 20 câu hỏi thuộc kiến thức chung và 10 câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

3. Thời gian tổ chức kiểm tra: Vào hồi 8 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2014

4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Công Thương - Tầng 6, nhà E,  Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu.

Trên đây là thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm của Sở Công Thương./.

Nguồn:P.QLTM