Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh


2013-11-07 - Ngày 03⁄06⁄2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 08⁄2013⁄QĐ-UBND Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Trần Thu