Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ


2014-10-29 - Ngày 09⁄10⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32⁄2014⁄TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

      Thông tư gồm 03 Chương, 14 Điều quy định về cấu trúc Biểu giá chi phí tránh được; trình tự xây dựng, phê duyệt và công bố Biểu giá chi phí tránh được; cơ chế chia sẻ rủi ro; trách nhiệm đấu nối; điều kiện áp dụng Biểu giá chi phí tránh được đối với bên bán; áp dụng hợp đồng mua bán biểu mẫu; điều kiện tham gia thị trường điện; trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực, bên bán, bên mua và các đơn vị điện lực khác.

      Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014 và thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18/7/2008 của Bộ Công Thương quy định về Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng buôn bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

     Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLĐN