Quyết định về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025


2014-10-27 - Ngày 21⁄10⁄2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1302⁄QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm Quy hoạch cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

                     Chi tiết Quyết định số 1302⁄QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu