Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương Lai Châu: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)


2012-11-22 - Thực hiện Kế hoạch số 31-KH⁄TU ngày 10⁄4⁄2012 của Tỉnh ủy Lai Châu và Hướng dẫn số 08-HD⁄BTCTU ngày 11⁄4⁄2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngày 20⁄11⁄2012, Tập thể Lãnh đạo Sở Công thương tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

             Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Sùng Thị Sua - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Tổ trưởng tổ công tác; các đồng chí thành viên trong tổ công tác của Tỉnh ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở Công thương.

              Kiểm điểm tự phê bình và phê bình Tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, tập trung vào ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết đã nêu: Một là, về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Hai là, về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ba là, về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

            Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở với tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, dân chủ, phát huy tinh thần phê và tự phê bình trong việc đánh giá những ưu, khuyết điểm, nhất là những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành; đồng thời phân tích rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục và xác định những việc cần làm ngay trong thời gian tới.

           Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý. Nội dung kiểm điểm đã bám sát vào 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết; tiếp thu, giải trình rõ đầy đủ các ý kiến góp ý; đề ra giải pháp khắc phục có tính khả thi, phù hợp với chức trách của từng cương vị trong Ban Lãnh đạo.

Nguồn:Trần Thu