Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc


2010-10-20 - Ngày 18⁄10⁄2005, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3454⁄QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:Trần Thu