Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc


2005-10-30 - Ngày 18⁄10⁄2005, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3454⁄QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc

                                      Xem chi tiết Quyết định số 3454⁄QĐ-BCN tại đây

Nguồn:Trần Thu