Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986⁄QĐ-UBND ngày 17⁄7⁄2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)


2008-08-24 - Ngày 11⁄8⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1162⁄QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986⁄QĐ-UBND ngày 17⁄7⁄2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

                     Xem chi tiết Quyết định số 1162⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu