Quyết định số 1015⁄QĐ-TTg ngày 30⁄8⁄2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ


2022-09-30 - Ngày 30⁄8⁄2022, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015⁄QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

 

                        Chi tiết Quyết định số 1015/QĐ-TTg xem tại đây

Nguồn: