Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu


2022-12-19 - Ngày 16⁄12⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1663⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu

 

                          Chi tiết Quyết định số 1663/QĐ-UBND xem tại đây, Phụ lục xem tại đây.

Nguồn: