Quyết định số 422⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022


2022-04-15 - Ngày 04⁄04⁄2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422⁄QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

 

                                    Chi tiết Quyết định số 422/QĐ-TTg xem tại đây

Nguồn:Trần Thu