Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử


2022-07-25 - Ngày 23⁄06⁄2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 766⁄QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

 

                            Chi tiết Quyết định số 766/QĐ-TTg xem tại đây

Nguồn: