Nghị quyết số 131⁄NQ-CP của Chính phủ: Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp


2022-10-15 - Ngày 06⁄10⁄2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131⁄NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

 

                            Chi tiết Nghị quyết số 131/NQ-CP xem tại đây

Nguồn:VPS