Triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh


2022-11-08 - Thực hiện công văn số 3995⁄UBND-KSTT ngày 26⁄10⁄2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 08⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 2465⁄SCT-VP yêu cầu Ban Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong tổ chức, thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính khi được luật giao, bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp  lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thấp nhất. Kịp thời rà roát trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở.

4. Thường xuyên rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ liệu; kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

5. Tiếp tục rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng, đơn vị có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến đảm bảo đạt chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ.

6. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, giải quyết gây phiền hà, nhũng nhiễu cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn thuộc Sở; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn theo quy định./.

Nguồn:Trần Thu