Quyết định ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22⁄11⁄2021 của Thủ tướng Chính phủ.


2022-09-30 - Ngày 30⁄09⁄2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1971⁄QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22⁄11⁄2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030"

 

                   Chi tiết Quyết định số 1971/QĐ-BCT của Bộ Công Thương xem tại đây

Nguồn:Trần Thu