Quyết định về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu


2022-09-19 - Ngày 15⁄9⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1198⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu

 

                  Chi tiết Quyết định số 1198/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn: