Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lai Châu


2022-09-01 - Ngày 12⁄01⁄2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lai Châu.

 

                         Chi tiết: - Quyết định số 44/QĐ-UBND xem tại đây

                                      - Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính xem tại đây

                                      - Phụ lục Quy trình nội bộ xem tại đây.

Nguồn:VPS