Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-09-01 - Ngày 31⁄8⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1164⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                         Chi tiết: - Quyết định số 1164/QĐ-UBND xem tại đây;

                                      - Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính xem tại đây

 

                                      - Phụ lục Quy trình nội bộ xem tại đây

Nguồn:VPS