Phổ biến tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đông đến thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân


2022-08-13 - Ngày 12⁄8⁄2022, Sở Thông tin và Truyền Thông ban hành văn bản số 1405⁄STTTT-BCVTCNTT ban hành công văn số phổ biến tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đông đến thành viên của Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân.

 

         Chi tiết văn bản số 1405/STTTT-BCVTCNTT của Sở Thông tin và Truyền Thông xem tại đây

Nguồn:VPS