Quyết định phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"


2022-08-05 - Ngày 04⁄8⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 938⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

 

        Chi tiết Quyết định 938/QĐ-UBND xem tại đây; Đề án xem tại đây, Danh mục Đề án xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu