Nghị quyết số 76⁄NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030


2021-07-08 - Ngày 05⁄7⁄2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76⁄NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

 

                        Chi tiết Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ xem tại đây

Nguồn:VPS