Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025


2020-09-10 - Ngày 08⁄9⁄2020, Sở Công thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1518⁄KH-SCT về việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

 

                       Chi tiết Kế hoạch số 1518/KH-SCT xem tại đây

Nguồn:VPS