Kế hoạch Ứng dụng phát triển Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022


2021-10-10 - Ngày 08⁄10⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1780⁄KH-SCT ứng dụng phát triển Chính phủ số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

 

                            Chi tiết Kế hoạch 1780/KH-SCT xem tại đây

Nguồn:VPS