Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-08-19 - Ngày 18⁄02⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 453⁄KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1968⁄QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                  Chi tiết Kế hoạch số 453/KH-UBND xem tại đây.

Nguồn:VPS