Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022


2021-11-10 - Ngày 09⁄11⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch sô 3659⁄KH-UBND phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

 

                         Chi tiết Kế hoạch sô 3659/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:VPS