Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-08-18 - Ngày 17⁄8⁄2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 578⁄VPUBND-KSTT cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022

 

        Chi tiết Kế hoạch số 578/VPUBND-KSTT xem tại đây; Phụ lục Kế hoạch xem tại đây.

Nguồn:VPS