Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-08-18 - Ngày 17⁄8⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3009⁄KH-UBND đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

 

                                       Chi tiết Kế hoạch số 3009/KH-UBND xem tại đây

Nguồn:VPS