Nghị quyết của Ban Chấu hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoanh 2021-2025, định hướng đến năm 2030


2022-05-21 - Ngày 20⁄5⁄2021, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Nghị quyết số 08-NQ⁄TU của Ban Chấu hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoanh 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 

                               Chi tiết Nghị quyết số 08-NQ/TU xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu