Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu


2010-12-23 - Ngày 15⁄01⁄2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 182⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:Trần Thu