Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu


2022-03-26 - Ngày 25⁄3⁄2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

 

                     Chi tiết Quyết định số 362/QĐ-UBND xem tại đây, Phụ lục xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu