Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu


2022-07-16 - Ngày 15⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 864⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

 

                         Chi tiết Quyết định số 864/QĐ-UBND xem tại đây, Phụ lục Danh mục, Phụ lục QTNB.

Nguồn:Trần Thu