Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu


2022-07-15 - Ngày 14⁄7⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 08⁄CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu

 

                            Chi tiết Chỉ thị số 08/CT-UBND xem tại đây

Nguồn:VPS