Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu


2022-06-25 - Ngày 23⁄6⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 674⁄QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

 

 

                    Chi tiết Quyết định số 674/QĐ-UBND xem tại đây; Phụ lục đơn giản hóa xem tại đây.

 

Nguồn:VPS