Kế hoạch: Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI ) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.


2022-07-05 - Ngày 05⁄07⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2305⁄KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI ) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025.

 

                                      Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu