Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu


2022-06-28 - Ngày 28⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 737⁄QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu trên cơ sở kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu

 

                     Chi tiết Quyết định số 737/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:VPS