Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"


2022-06-11 - Ngày 11⁄6⁄2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 688⁄QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

 

                                                  Chi tiết Quyết định số 688/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:VPS