Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022


2022-05-28 - Thực hiện Công văn số 1768⁄UBND-KTN ngày 27⁄5⁄2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.

Để thực hiện tốt Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 với chủ đề Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”; ngày 01/6/2022, Sở Công thương ban hành văn bản số 1123/SCT-QLCN đề nghị các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, nội dung như sau:

1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở làm việc, các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.

2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên trang thông tin điện tử của đơn vị về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022; tình hình thiên tai và giải pháp phóng tránh; các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xây dựng; công tác phòng chống thiên tai tại địa phương (tài liệu được đăng tải trên website: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Truyen-thong-pctt.aspx).

3. Tổ chức rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của đơn vị, tổ chức, đặc biệt là công tác chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão năm 2022.

4. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ”; Chủ động tăng nguồn hàng dự trữ trong các kho, các đại lý, các cửa hàng bán lẻ tại trung tâm các huyện và các cụm xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt khi xảy ra mưa lũ để đảm bảo đủ lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Chủ động, sẵn sàng cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho vùng bị thiên tai.

5. Xây dựng và kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai tại đơn vị theo hướng dẫn tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong ngành Công thương trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 gửi về Sở Công thương trước ngày 08/6/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn:Phòng QLCN