Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu


2022-03-10 - Ngày 09⁄3⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 297⁄QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

 

- Chi tiết Quyết định số 297/QĐ-UBND xem tại đây.

- Danh mục TTHC xem tại đây.

- Quy trình nội bộ xem tại đây.

 

Nguồn:Trần Thu