Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu


2021-05-30 - Ngày 28⁄5⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 611⁄QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

                         Chi tiết Quyết định số 611/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu