Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho VLNCN và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu


2022-06-09 - Ngày 05⁄06⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 597⁄QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về nghiệm thu hoàn thành công trình kho vật liệu nổ công nghiệp và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Công an tỉnh Lai Châu

 

                  Chi tiết Quyết định số 597/QĐ-UBND xem tại đây; Phụ lục Phương án đơn giản hóa TTHC xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu