Quyết định: Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương ( DDCI ) tỉnh Lai Châu năm 2021.


2022-06-28 - Ngày 27⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 581⁄QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương ( DDCI ) tỉnh Lai Châu năm 2021

 

                    Chi tiết Quyết định số 581/QĐ-UBND xem tại đây, Báo cáo tổng hợp chỉ số DDCI xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu