Triển khai thực hiện Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-05-17 - Ngày 13⁄5⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 18⁄2022⁄QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, có hiệu lực từ ngày 01⁄6⁄2022 và thay thế Quyết định số 16⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 05⁄8⁄2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Để hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành; Ngày 17/5/2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 990/SCT-QLCN đề nghị các đơn vị kinh doanh, vận chuyển, sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp nghiên cứu các nội dung quy định tại Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

(Nội dung Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: http://sct.laichau.gov.vn, mục Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương hoặc có thể tải về tại đây)

Trong  quá  trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương theo số điện thoại: 0213.3798824, email: pqlcn.soct@laichau.gov.vn để được hướng dẫn./.

Nguồn:Phòng QLCN